جديدترين ها

کتاب استعداد تحصیلی GMAT جلد دومکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب استعداد تحصیلی GMAT جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

161,500 تومان 170,000 تومان

کتاب اصول مدیریت بازاریابیکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب اصول مدیریت بازاریابی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

266,000 تومان 280,000 تومان

کتاب وظایف و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت استراتژیککتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب وظایف و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت استراتژیک

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

142,500 تومان 150,000 تومان

کتاب اوراق مشتقه در مدیریت پرتفویکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب اوراق مشتقه در مدیریت پرتفوی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب مدیریت بازاریابیکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب مدیریت بازاریابی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

190,000 تومان 200,000 تومان

کتاب جای شاخ گاو ردپای خروسکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب جای شاخ گاو ردپای خروس

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

57,000 تومان 60,000 تومان

کتاب مبانی حسابرسی داخلی در موسسه ها و نهادهای خدمات مالیکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب مبانی حسابرسی داخلی در موسسه ها و نهادهای خدمات مالی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

65,550 تومان 69,000 تومان

کتاب پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی به پرسش های فنی حسابداری, حسابرسی و موارد قانونی نشریه 231کتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی
کتاب ابزارهای مالی: ارائه نشریه 230کتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب ابزارهای مالی: ارائه نشریه 230

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,000 تومان