اطلاعیه


جديدترين ها

کتاب از طراحی تا معماریکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب از طراحی تا معماری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

13,300 تومان 14,000 تومان

کتاب Select Readings (متون درسی را انتخاب کنید)کتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب Select Readings (متون درسی را انتخاب کنید)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

33,250 تومان 35,000 تومان

کتاب متلب در مهندسی کنترل (افست)کتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب متلب در مهندسی کنترل (افست)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

37,050 تومان 39,000 تومان

کتاب دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله (افست)کتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله (افست)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

247,000 تومان 260,000 تومان

کتاب زبان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در کامپیوترهای شخصیکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب زبان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

28,500 تومان 30,000 تومان

کتاب ریاضیات پایه و عمومیکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب ریاضیات پایه و عمومی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

6,400 تومان 6,500 تومان

کتاب ریاضیات کاربردیکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب ریاضیات کاربردی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

11,400 تومان 12,000 تومان

کتاب آشنایی با دستگاه های مختصات اعداد مختلطکتاب میل : خرید کتاب دانشگاهی

کتاب آشنایی با دستگاه های مختصات اعداد مختلط

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

3,000 تومان