کتاب علوم اجتماعی-جامعه شناسی

فروش کتاب های علوم اجتماعی-جامعه شناسی, خرید کتاب های علوم اجتماعی-جامعه شناسی


کتاب IBM SPSS برای آمار مقدماتی کاربرد و تفسیر

کتاب IBM SPSS برای آمار مقدماتی کاربرد و تفسیر

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

39,900 تومان 42,000 تومان

کتاب آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)

کتاب آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

25,650 تومان 27,000 تومان

کتاب آسیب شناسی اجتماعی با نگاهی به ادیان

کتاب آسیب شناسی اجتماعی با نگاهی به ادیان

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

19,000 تومان 20,000 تومان

کتاب آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

کتاب آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,250 تومان 15,000 تومان

کتاب آمار کاربردی جلد دوم

کتاب آمار کاربردی جلد دوم

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,400 تومان 14,500 تومان

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت اول: استنباط آماری

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت اول: استنباط آماری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

19,000 تومان 20,000 تومان

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم: استنباط آماری

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم: استنباط آماری

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

15,200 تومان 16,000 تومان

کتاب اصول و روشهای آمار

کتاب اصول و روشهای آمار

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

8,000 تومان

کتاب انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی (مردم شناسی) با تاکید بر فرهنگ مردم ایران

کتاب انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی (مردم شناسی) با تاکید بر فرهنگ مردم ایران

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

66,500 تومان 70,000 تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

14,250 تومان 15,000 تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی 1

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی 1

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

9,500 تومان 10,000 تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی 2

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی 2

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

19,000 تومان 20,000 تومان

کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام (از فارابی تا شریعتی)

کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام (از فارابی تا شریعتی)

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

36,100 تومان 38,000 تومان

کتاب تحلیل داده های پرسش نامه ای به کمک نرم افزار IBM SPSS 25

کتاب تحلیل داده های پرسش نامه ای به کمک نرم افزار IBM SPSS 25

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

133,000 تومان 140,000 تومان

کتاب تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی

کتاب تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی

برای دیدن اطلاعات کتاب کلیک کنید

33,250 تومان 35,000 تومان

نمایش 1 تا 15 از 68 (5 صفحه)